سرفصل های دوره

دیوار سرنوشت

توانایی دیدن فرصت

استفاده از قدرت دعا

استفاده از قدرت مراقبه و سکوت اقکار

مخاطبین دوره

تو نه جسمی نه ذهن، تو روحی! تو اشرف مخلوقات و خلیفه حضرت حق هستی بر روی زمین! آرامش تو در جریان زندگی تنها در گرو اتصال عملی و دائمی به خداوند خالق خودت هست و برای این موضوع نیاز داری که صداهای ذهن که برخاسته از نفس است را مکرر خاموش کنی. نفسی که دائما میگوید بکن، نکن، بدی، خوبی، زشتی، زیبایی، میشود، نمیشود و … تمسک عملی به مناسک مذهبی و تلاش عملی و دائمی و مستمر روزانه و‌ دقیقه ای برای سکوت افکار‌ و دعا منبع عظیمی از انرژی روحی را سمت تو روانه خواهد کرد که با آن قادر خواهی بود هر چیزی رو‌ در زندگی بخواهی تغییر بدهی و بالاتر از آن اینکه هرگز دچار اندوه و غم نخواهی شد.