سرفصل های دوره

اصل صبوری

اصل کنترل

اصل پذیرش اتفاقات

اصل تواضع

اصل مسابقه

اصل مسیر

اصل محدودیت

اصل قدم

اصل امتحان

اصل درخواست کمک

مخاطبین دوره

خداوند متعال مظهر عدالت و برابریست. بزرگ ترین تجلی عدالت خداوند قوانین مستحکمی است که نه تنها آسمان ها را محکم و منظم در حرکت نگه داشته بلکه روزانه در زندگی ما نیز جاریست. علت بسیاری از ناکامی های روزمره زندگی ما انسان ها چه در کسب روزی چه در سایر مسائل عدم شناخت و رعایت قوانین است. بخاطر داشته باش نفس انسان مخالف تمام قوانین عمل میکند فلذا انسانی که به دنبال ساختن زندگی شاد و ثروتمند است باید آگاهانه اقدام به شناخت و رعایت قوانین حاکم بر زندگی مانند صبر کند