سرفصل های دوره

;کنترل طمع

طمع ابزار فریبنده بیماری فقر

ضررهای مالی زاییده طمع

خشم قدرتمندترین پارازیت در کاینات

حسادت

غرور مدافع تاریکی

احساس گناه و دلسوزی به حال خود

انتظار و توقع از دیگران

دوقلوهای شیطانی

فرکانس های فکری مخرب مرتبط با غریزه جنسی

مخاطبین دوره

خشم، وسواس، تنبلی و … بخشی از نواقصی است که بشر قرن ۲۱ ام به آن دچار شده. این نواقص اخلاقی خود ماست که باعث شده توان بهره برداری کافی از زندگی و‌ تولید ثروت را نداشته باشیم. همانگونه که بارها در روایات مختلف معصومین، ما را از نواقص مختلف آگاه کرده و به خسران آن ها هشدار داده اند، خداوند متعال نیز در بسیاری از آیات شریفه انسان را از نواقص زاییده نفسش هوشیار کرده و به آن هشدار داده. انسانی که به دنبال کسب و توسعه روزی است ناگزیر باید در مسیر شناخت و رفع نواقص اخلاقی زاییده نفسش قدم بردارد. نواقص اخلاقی ما ردپای نفس هستند و انسانی که به دنبال توسعه باشد باید از طریق شناخت نفسش به شناخت خدای خالقش نائل شود،